Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

การรวมกิจการ

การรวมกิจการ หมายถึง การนำกิจการที่แยกต่างหากจากกันมารวมเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน โดยการที่กิจการหนึ่งรวมกับอีกกิจการ หรือการที่กิจการหนึ่งเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานของอีกกิจการหนึ่ง

ประเภทของการรวมกิจการ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. การรวมกิจการแบบแนวนอน จะเป็นการรวมกิจการที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน
2. การรวมกิจการแบบแนวตั้ง จะเป็นการรวมกิจการหนึ่งกับกิจการหนึ่งที่สินค้าหรือบริหารมีความเกี่ยวข้องกัน
3. การรวมกิจการแบบผสม การรวมกิจการแบบนี้จะไม่สนใจว่าเป็นธุรกิจเดียวกัน

วิธีการรวมกิจการ สามารถทำได้ 4 แบบ คือ การควบกิจการ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่ง ซื้อหรือรับโอน สินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของอีกกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ การรวมกิจการ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของกิจการที่ดำเนินงานอยู่แล้วตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป การซื้อหุ้น หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่งซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือบางส่วนของอีกกิจการหนึ่ง การซื้อสินทรัพย์สุทธิ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่งซื้อสินทรัพย์สุทธิของอีกกิจการหนึ่ง

ข้อดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เสริมสร้างรายได้ แบบก้าวกระโดด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สกัดกั้นคู่แข่งขันให้มีน้อยลง เพิ่อส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างจุดแข็งในการดำเนินการทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้กับบริษัท ได้ประโยชน์ทางด้านสิทธิทางปัญญา สิทธิบัตร การวิจัยงานต่าง ๆ ที่เราไปรวมกิจการมา ลดต้นทุนการผลิต การบริการ ต่อหน่วย เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเงิน

ข้อเสีย
กิจการที่ไปรวมโดยเฉพาะการรวมแบบผสม ที่ธุรกิจไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อาจจะก่อให้เกิดความไม่ถนัด ไม่มีประสบการณ์ ทำให้ต้นทุนการผลิต การขาย การบริการ สูงกว่าคู่แข่งขันได้ ไม่สามารถดำเนินกิจการในอนาคตได้ และจะทำให้บริษัทของเราที่จะไปรวมแต่เดิม ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน อาจจะมีปัญหาได้ จะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ ๆ ในเมืองไทยที่มีการรวมกิจการ มีทั้งประสบความสำเร็จ และไม่สำเร็จ มากมาย

ตัวอย่าง การรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บริษัท ปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการซื้อหุ้นจากบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับ โรงกลั่นน้ำมัน RRC ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อให้เกิดผลดี เพราะ ปตท. เป็นบริษัทที่ซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และมีปั๊มน้ำมัน แต่ยังต้องให้ผู้อื่นกลั่นน้ำมันที่ได้จากน้ำมันดิบ แล้วถึงจะนำไปจำหน่ายได้ ดังนั้น การมีโรงกลั่นเพิ่มจะทำให้ธุรกิจครบวงจร ไม่สะดุดในการดำเนินการทางธุรกิจ

ตัวอย่าง การรวมกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บริษัทยูนิคอด ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานปลากระป๋อง มีการรวมกิจการกับ บริษัทต่างประเทศ ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลก TOP 5 แต่แล้วธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทำให้มีหนี้สินท่วมตัว ธุรกิจไปไม่รอด เจ้าของธุรกิจเครียดจนไม่มีทางออก ต้องผูกคอได้

สำหรับสิ่งที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้ จะให้รวมกิจการของตนเองกับเพื่อน ๆ นั้นในธุรกิจการเงิน จะรวมกิจการกับธุรกิจนำเข้า - ส่งออก เพราะธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในแต่ละครั้งมีการทำธุรกรรมทางการเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องตลอด ทั้งการกู้ยืมเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงที่เกิดกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มีช่องทางทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้รับสิทธิบัตร / ยี่ห้อของสินค้าที่เราไปควบกิจการมา / มีลูกค้าที่นำเข้า และส่งออก ที่เป็นของเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts