Custom Search

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

  วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างพันธกิจสมมุติขึ้นมาเพื่อนำไปจัดทำกรอบวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดที่มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว ประกอบด้วย
1)      ภารกิจหลักตามกฎหมาย เป็นภารกิจที่องค์กรต้องทำตามนัยกฎหมายและหลักการที่ถูกต้อง
2)      ภารกิจกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย เป็นภารกิจที่ได้องค์กรรับมอบหมายจากผู้มีอำนาจมอบหมายให้ดำเนินการ หรือเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

3)      ภารกิจหลักที่สาธารณะคาดหวัง เป็นภารกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสาธารณะชนมีความคาดหมายให้องค์กรมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts