Custom Search

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

Financial Health Check

Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) คือกระบวนการสำรวจสถานะทางการเงินในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมในการบรรลุถึงความต้องการที่สำคัญในอนาคต และรับมือกับปัญหาเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) จะช่วยท่านค้นหาความต้องการที่แท้จริง และจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น เพื่อเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นหลัก ๆ โดยทั่วไป 4 ประการคือ
1. หลักประกันของครอบครัว (family income protection)
2. เงินออมเพื่อการศึกษา (education saving)
3. เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส (retirement saving)
4. ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ (accident & health coverage)
เพราะเราตระหนักดีว่า ทุกช่วงอายุ มีความสำคัญ และการวางแผนทางการเงินให้ สอดคล้องต่อความต้องการทุกระดับ ในทุกช่วงของชีวิตมีความสำคัญยิ่งกว่า
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านลูกค้าของเอไอเอ จะสามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างชัดเจน และไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินดังกล่าวนั้น เอไอเอ จึงได้พัฒนาการอบรมตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถวิเคราะห์ วางแผน ช่วยเตรียมความพร้อมรวมถึงแนะนำการดำเนินการอย่างมีระบบเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้กับท่านลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดผ่านขั้นตอนโดยย่อ ดังนี้
1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเปิดใจ
2. วิเคราะห์และจัดลำดับความต้องการที่แท้จริง
3. กรอกแบบสำรวจเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินในปัจจุบัน
4. วิเคราะห์และแนะนำทางเลือกที่เหมาะสม
5. ตัดสินใจทางเลือกที่ต้องการโดยลูกค้า
6. ร่วมกันประเมินผลเป็นระยะ ๆ
ทั้งนี้ การวางแผนผ่านขั้นตอนข้างต้นอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากการวางแผนและการดำเนินการร่วมกันอย่างสูงสุด ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในเบื้องต้น มีดังนี้
1. กำหนดเป้าหมายชีวิตที่ต้องการอย่างชัดเจน
2. ป้องกันปัญหาเงินขัดสน เพราะได้รับการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีระบบ
3. คลายความกังวลต่อการสร้างครอบครัว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts